Ett x som banar väg för framtiden – vi sammanfattar tre års projektarbete

entreprenörskapföretagsinkubatorgävleborghållbarhetinkubatorinnovationinternationaliseringriskkapitalsprintxtillväxt
Bild till artikeln
11 december 2023

Tre år har gått och projektet är i mål – Sprint X har bidragit till att stärka Movexums interna kompetens och gjort oss mer attraktiva med tydligare erbjudanden till startups.

Sprint X har de tre senaste åren drivits med syfte att långsiktigt utveckla och stärka Movexum i vårt uppdrag att öka länets tillväxt och innovationskraft. Nyligen genomfördes ett erfarenhetsseminarie där projektledarna redovisade resultat och lärdomar från sina respektive delprojekt. Tydligt är att Sprint X såväl stärkt vår interna kompetens och våra arbetsmetoder samt gjort oss mer attraktiva med tydligare erbjudanden till innovativa startups i Gävleborg.

Bakgrund till Sprint X
Anledningarna till varför Movexum ansökte om medel för att genomföra Sprint X projektet var flera. Såväl regionala och nationella utmaningar behövde adresseras, exempelvis att andelen kvinnor och utrikesfödda som driver startups är för få. Dessutom konstaterades att vi behövde stärka vår kunskap och bygga nätverk inom områden som är viktiga för startups, som internationalisering, kapitalanskaffning och hållbarhet. För att kunna bistå bolagen i inkubatorn på ett mer strukturerat och formaliserat sätt föll sig projektform som ett lämpligt sätt att utveckla verktyg, metoder och arbetssätt. Projektet visade sig också bli en avgörande satsning för att Movexum i juni 2020 skulle tilldelades statusen Excellent inkubator av Vinnova, statens innovationsmyndighet.

Genomförande av projektet
För att planera och driva Sprint X-projektet utsågs fem projektledare som var ansvariga för ett varsitt område – Kapitalanskaffning, Internationalisering, Hållbarhet, Inflöde och Acceleration. Till sin hjälp hade projektledarna en varsin intern sponsor i form av en affärscoach från Movexum. Movexums styrelse agerade styrgrupp och dessutom fanns en referensgrupp bestående av nyckelpersoner från Gävleborgs innovationsstödsystem. Carl-Arvid Dahlöf från WSP var följeforskare. Movexum bistod även med funktionerna huvudprojektledare, ekonomi och kommunikation.

Projektet finansierades av ERUF och Region Gävleborg, inleddes i januari 2020 och avslutades i oktober 2023. Projektet genomfördes i samverkan med alla länets kommuner (särskilt med de finansierade noderna: Sandbacka Science Park, Gävle Innovation Hub, Innovationskontoret Högskolan i Gävle samt Propell Innovation), ägaren Region Gävleborg samt samverkansaktörer inom innovationsstödsystemet.

Resultat i de olika delprojekten

Inflöde
Delprojekt Inflöde hade som mål att få in fler idéer och idéägare till Movexum generellt samt att öka antalet bolag som deltar i våra program. Prioriterade målgrupper var kvinnor samt utrikesfödda. Projektet har definierat och ökat förståelsen för vilken typ av kunder Movexum ska bearbeta, arrangerat ett flertal event själva samt deltagit vid andras event för att nå ut till dessa målgrupper med Movexums erbjudande. Inom projektet har också en digital satsning genomförts för att optimera våra digitala kanaler och därmed öka trafiken in till webbsidan.

Projektets insatser har bidragit till att Movexum idag har bättre koll på sin typkund vilket gör att vi kan vara mer träffsäkra i kommunikationen. Vi attraherar fler kvinnor än tidigare. Andelen bolag som grundas/drivs av kvinnor i inkubatorns program har även de ökat till 33 % från 18% (2018). Även andelen utrikesfödda idéägare i inkubator är fler idag än när projektet inleddes.

Kapitalanskaffning
Delprojekt Kapital hade som mål att öka förutsättningarna för startups att i tidiga skeden attrahera kapital. Några av delmålen som formulerades var att en tredjedel av bolagen i Movexums program skulle attrahera externt kapital år 2022 och att ett nytt investerarnätverk med kvinnliga investerare skulle vara på plats 2022. För att nå dit genomfördes ett antal kunskapsbildande insatser som workshops och föreläsningar om hur en finansieringsresa kan se ut och vilka finansieringsalternativ som finns. Projektet deltog i ett flertal mässor, bland annat Åre Business Forum, för att sammanföra bolag med investerare. De arrangerade även det egna eventet Demo Day där bolagen i Movexum fick pitcha för investerare från regionen.

Projektet har bidragit till att Movexum har ett mer strukturerat arbetssätt och ett attraktivt finansieringserbjudande för startups. Storleken på riskkapital till Movexums bolag har ökat de senaste åren. De startups som kommer in i Movexums program har också bättre kunskap inom ämnet. Ängelinvesterarnätverket Tregion Startup med investerare från Gävleborg, Västernorrland och Dalarna har startats upp och består idag av 23 investerare som fram till nu investerat i 8 bolag, varav 3 är från Movexum.

Internationalisering
Delprojekt Internationalisering hade som mål att innovationer från Gävleborg ska förändra världen. Movexum har sedan starten 2008 genomfört en del internationella satsningar men saknat en tydlig struktur och arbetsmetod för att ta vara på lärdomarna. Projektet började med att kartlägga behov och förutsättningar. Det genomförde workshops med startups i Movexums program som befann sig i tidigare skeden för att redan från start inspirera och ingjuta mod att tänka internationellt. Projektet har därefter utvecklat metoder och arbetssätt för att kunna arbeta med startups med vitt skilda behov. Det har dessutom stöttat bolagen i inkubatorn med nätverk, finansiering och aktiviteter. Projektet har resulterat i att Movexum har paketerat sitt internationaliseringserbjudande med exempelvis resecheckar, juridiskt stöd och språkanpassning/översättning. Baskompetensen inom internationalisering har stärkts hos affärscoacherna och nu finns metoder och arbetssätt att tillämpa i arbetet med bolagen. Efter pandemin genomfördes ett antal resor för att bygga internationella nätverk med stort fokus på Tyskland som är en viktig marknad för många svenska startups. Projektet har även deltagit i ett antal internationella events som Slush i Helsingfors för att sammanföra bolag med investerare. Vid projektet slut förberedde 33 % av bolagen i Movexums program inträde på en internationell marknad. Målet var 10 %.

Hållbarhet
Delprojekt Hållbarhet hade som mål att ta fram arbetssätt, mått och mätmetoder för att kunna arbeta strukturerat med hållbarhet för inkubatorns startups samt inspirera och bidra med föredömen. Arbetet skulle resultera i att bolag som deltar i något av våra program tar fram hållbarhetsplaner. Projektet har genomfört föreläsningar och workshops för att inspirera bolagen att tidigt arbeta med hållbarhet, det har arbetat fram en struktur för hur Movexum ska jobba med hållbarhet i inkubatorn och hur vi kan hjälpa startups att göra sina hållbarhetsplaner. Projektet har bidragit till att både Moveum och bolagen höjt sina kompetenser inom hållbarhet samt blivit både regionalt och nationellt uppmärksammade för sitt arbete. Sponsorn i projektet har även deltagit i flera nationella hållbarhetsprojekt. Resultatet, förutom höjd kompetens hos både bolag och internt och ett mer strukturerat arbetssätt, är att 85 % av de startups som gör en exit hos Movexum nu tar fram en hållbarhetsplan.

Accelerator
Delprojekt Accelerator hade som mål att anpassa Movexums olika program efter den internationella marknad vi samarbetar med och verkar på. Utanför Sverige kallas det som Movexum gör i sin inkubator för acceleration. Projektet har inneburit att Movexum numera erbjuder tre olika program – Boost Chamber, Inkubator och Accelerator. Projektet genomförde två workshops på temat tematisk acceleration med koppling till vätgas. Det finns ett stort intresse för att bygga en tematisk accelerator men detta kräver ny form av organisation och finansiering för att förverkliga. Projektet har dessutom bidraget till pre-scale programmet Northbound Scaleups som är ett internationellt samarbete med inkubatorer i Finland och Estland. Totalt 15 bolag, fem från varje land, ingår i programmet som pågår cirka åtta månader med syfte att förbereda bolagen för att kunna skala upp verksamheten. Den första programomgången avslutas i november. Totalt ska tre omgångar av programmet genomföras.

Slutsats från följeforskaren

Följeforskaren Carl-Arvid Dahlöf från WSP konstaterar att de viktigaste nyttorna med Sprint X-projektet varit att Movexum blivit en attraktivare inkubator med ett tydligare erbjudande mot startups och att vi internt jobbat strukturerat och formaliserat erbjudande som inte vilar på individuella resurser. Att arbeta i par med en projektledare och en sponsor var en framgångsfaktor. Det har möjliggjort en snabb implementering av de arbetssätt och metoder man utvecklat i projektet in i den egna organisationen. Arbetsformen är dock resurskrävande. Utmaningen framåt menar Carl-Arvid är att det behövs genomförandekapacitet för att driva och upprätthålla den nya nivån på erbjudandet, både finansiellt och personellt.

Arbetet fortsätter i Sprint X 2.0
Sedan september 2023 drivs Sprint X 2.0, ett nytt 3-årigt projekt som finansieras av samma aktörer och drivs med samma projektorganisation som första projektet. Ett nytt delprojekt har tillkommit som handlar om att bygga effektiva team.

– Det är en fantastisk möjlighet att få driva utveckling på det här sättet. Projektledarna, sponsorerna och alla övriga inblandade i Sprint X har gjort ett fantastiskt arbete som är värdefullt både för oss på Movexum och för våra bolag. Nu lägger vi in nästa växel och fortsätter att utveckla både vår inkubator och vårt sätt att samarbeta med våra bolag i Sprint X 2.0. Det känns väldigt inspirerande, säger Ulrika Malmqvist, VD på Movexum.