Sök
Stäng denna sökruta.

Hållbarhet – ett av fem områden som utvecklas i projektet Sprint X

Movexum har beviljats projektmedel för att långsiktigt utveckla och stärka vårt uppdrag som regional inkubator och förstärka vår position som en nationellt känd och framgångsrik inkubator. Tillväxtverket tillsammans med Region Gävleborg står för majoriteten av de cirka tio miljoner kronor som projektet beviljats under en treårsperiod.  Under projektperioden ska fem fokusområden utvecklas; hållbarhet, internationalisering, finansiering, inflöde och accelerator. Projektets övergripande mål är att långsiktigt utveckla och stärka Movexum så att vi på ett ännu bättre sätt kan stödja framväxt och utveckling av företag i Gävleborg.  Alltså ökad tillväxt och innovationskraft.

Projektet handlar om att attrahera fler företag samt öka bredden av företag/ entreprenörer till Gävleborg genom att arbeta med innovation i ett bredare perspektiv. Metoder för att tidigt bygga in hållbarhet i startupföretag är ett delmål, utveckla metoder för att stödja företagens förmåga att attrahera och öka tillgången till kapital är ett annat område. Metoder för ökat fokus på marknader och internationell tillväxtpotential är ett annat uttalat utvecklingsområde.

Daniel Edströms är projektansvarig för området hållbarhet i Sprint X.

Till fokusområdet hållbarhet har Daniel Edströms anställts som projektansvarig. Daniel är för de av er som har koll på vår verksamhet inget nytt ansikte då han bland annat skrivit sitt examensarbete hos oss och under de senaste månaderna även varit timanställd för att jobba med gestaltningen och utformningen av våra lokaler. Daniel kommer att jobba halvtid med projektet under en treårsperiod.

 Så här säger han om sitt uppdrag:

– Jag har tidigare, genom min utbildning i Industridesign, arbetat mycket med hållbarhet som löpt som en röd tråd genom utbildningen. Det är både ett intressant som viktigt område som jag ser fram emot att fördjupa mig, och utvecklas, inom.

Vad händer nu inledningsvis i projektet?

– Väldigt mycket research! En hel del föreläsningar, någon hållbarhets boot camp och liknande aktiviteter som tillåter mig att fördjupa mina kunskaper kring ämnet. Undersökningar om hur inkubatorns befintliga bolag jobbar med hållbarhet görs också, parallellt som jag ska undersöka vad forskning säger om hållbarhet och hur man applicerar den i forskar- och akademiska miljöer. 

Vilka är dina egna förväntningar på projektet?

– Att jag ska få en större kunskap, men också kunna hjälpa Movexum att hitta metoder för att ni ska kunna arbete med hållbarhet med bolagen. Att tidigt i processen få in det i coachingen och de aktiviteter som görs.

Hur skulle du själv säga att du bidrar till en mer hållbar tillvaro?

– Jag bidrar genom att cykla så mycket som möjligt, åka kollektivt, att tänka igenom varje inköp, att sopsortera med mera.

Utöver Daniel kommer Gunilla Roberg, en av Movexums fyra affärscoacher, också att göra timmar i projektet som alltså ska hitta gemensamma arbetssätt och metoder för att öka hållbarheten i affärsmodeller, mått och mätmetoder för att kunna mäta hur hållbara bolagen är och fungera inspirerade för bolag som vill börja utforska hållbarhet.


Movexum la under 2018 en grund för hur det fortsatta arbetet med hållbarhet i våra program ska bedrivas. Bland annat får idébärare som kontaktar oss redan i sina intresseanmälningar fundera över vilket eller vilka de globala målen som deras idé eller problem löser eller bidrar till. Hållbarhet är sedan, likt finansiering eller verifiering, ett kunskapstema som följer våra entreprenörer längs hela deras resa som de genomför tillsammans med oss, såväl i det inledande utvecklingsprogrammet Boost Chamber som i det senare inkubatorprogrammet. Projektet ska när det avslutas ha lett till följande:

Gemensamma arbetssätt/metoder för att öka hållbarheten i affärsmodeller För samtliga entreprenörer som genomgår Movexums inkubatorprocess ska tydliga arbetssätt/mål sättas kopplat vår mognadsmatris. Coacherna behöver ha verktyg att stödja bolagen, startupbolagen behöver ha verktyg som synliggör progress och gap. Dessa metoder och arbetssätt kan dels utvecklas tillsammans med Högskolan i Gävle, t ex forskare Rodrigo Lozano, som bistått i de initiala diskussionerna. Dessutom ska erfarenhetsutbyte med andra inkubatorer som ligger tidigt på detta område, genomföras.

Mått och mätmetoder För att kunna mappa och mäta hur hållbart ett bolag är behöver en vedertagen metod för detta tas fram. Tanken är att testa och utvärdera metoder som växer fram ur forskningsvärlden samt ur inkubatorvärlden. Hur hanteras olika branscher? Skillnad på produkter/tjänster? Viktigt är att metoderna är/blir etablerade och vedertagna.

Inspiration och föredömen För att inspirera och få startupbolagen att tidigt arbeta med hållbarheten är insikten om att detta område är högst affärsdrivande viktigt. Här planeras inspirationsseminarier från affärsdrivande personer som lyfter affärsnyttan med hållbarhet, hur andra tänkt och gjort som en inspiration för andra att följa efter. Nordeas Innovationschef talade i juni 2019 i Falun och berättade att de kommer att screena alla sina kunder och ha två erbjudanden: ett för de bolag som anses jobba hållbart och ett – mindre förmånligt – till de övriga. Bara detta är en tydlig signal om att hållbarhet kommer in överallt: både direkt i affären som indirekt i stödjande förutsättningar.

Projektet har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektet har fått stöd från.

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Sprint X 2.0 är i gång – ”Vi kom långt redan i förra Sprint X projektet, men det finns mer att göra så vi är glada att få driva ett nytt projekt i ytterligare tre år”

Syftet med det nya projektet, Sprint X 2.0, är att vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjades i Sprint X. Målet är att nå ut till och stötta fler entreprenörer och innovatörer i länet, samt att öka kompetensen inom internationalisering, kapitalanskaffning, hållbarhet och effektiva team hos Movexums startupbolag.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.