Hållbar affärsutveckling

Kraven på företag att jobba aktivt med hållbarhet och mot målen i Agenda 2030 ökar från allaaktörer inom samhället såsom finansiärer, investerare och kunder. Syftet med denna förstudie och efterföljande utvecklingsprojekt är att bidra till att Sveriges inkubatorbolag bättre kan möta de kraven samt stärka sin konkurrenskraft.

 

Förstudien kommer att leda till en klar bild av vilka befintliga metoder och verktyg som finns att tillgå för inkubatorer och inkubatorbolag inom respektive nivå i SRL samt var luckorna och behovet av komplettering/utveckling finns. Den kommer också att leda till en kartlagd bild av behovet avgemensamma KPI:er och mätetal för inkubatorbolags hållbarhetsarbete längs SRL-skalan samt identifiering av vilka gemensamma KPI:er som är relevanta och värdeskapande för inkubatorer och inkubatorbolag. Förstudien skapar på så vis en grund för ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och testa/validera verktyg och metoder där luckorna finns samt implementeragemensamma KPI:er inom hållbarhet i det svenska inkubationssystemet. Målet med projektet är att synliggöra behovet av gemensamma KPI:er för inkubatorbolags hållbarhetsarbete samt kartlägga befintliga verktyg och utvecklingsområden kopplade till SRL.

Bild till artikeln