Sprint X 2.0

Förutsättningarna för näringslivet i Gävleborg behöver utvecklas vilket kan påvisas då Gävleborg befinner sig i botten av rankingen vad gäller Innovationsindex. Projektet fokuserar på att ge innovativa startups förbättrade villkor att utvecklas till växande hållbara tillväxtföretag med ökad jämställdhet och mångfald. Detta genom att utveckla metoder och arbetssätt inom 4 områden som på ett förbättrat sätt ökar snabb framgångsrik utveckling av Gävleborgs innovativa startups:

 

1) Ökat och breddat inflöde där fler startups drivs av kvinnor, utrikesfödda och ökar jämställdhet/mångfald i bolagen 2) Hållbarhet – ökat fokus på hållbarhetsintegrering genom bl a digital hållbarhet och cirkulär ekonomi 3) Internationalisering – ökade internationella affärer och utbyte med internationell marknad 4) Kapital – ökad förmåga för kapitalattraktion i Gävleborgs innovativa startups och ökade möten med investerare 5)  Team – förbättrade metoder för att rekrytera hållbara jämställda team med mångfald.

 

Mål och resultat 

A Nått ut till och stötta fler entreprenörer/innovatörer och speciellt underrepresenterade grupper

-Ökat inflödet av idéer startups generellt – (ökat antal företag)

-Ökat andelen kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk

B Utvecklat metoder som ökat startupbolagens kompetens om och access till

1 Internationell marknad

2 Riskkapital i synnerhet för kvinnor/personer med utomnordisk bakgrund

3 Förmågan till att attrahera kompetens/bygga team

4 Hållbarhet i synnerhet mått/mätmetoder samt cirkulär ekonomi för att härigenom öka företagens konkurrenskraft och hållbarhet över tid.

 

Bild till artikeln