Engagemang, kunskap och förankring i hela organisationen – så blev vårt hållbarhetsarbete framgångsrikt och nationellt efterfrågat

entreprenörskapföretagsinkubatorgävleborghållbarhetinkubatorstartup
Bild till artikeln
11 oktober 2022

Sedan våren 2020 driver vi projektet Sprint X. Vårt mål är att långsiktigt utveckla och stärka inkubatorn så att den bidrar till ökat inflöde och breddning av idéer samt attraherar fler företag för ökad tillväxt och innovationskraft. Projektet innehåller fem olika fokusområden, varav hållbarhet är ett av dem. Här berättar vår projektledare Daniel Edströms och vår affärscoach Gunilla Roberg om hur arbetet gått och vilka framgångsfaktorer som varit avgörande. Ur ett nationellt perspektiv berättar också Kristian Wirsén, konsult på Nova Affärsutveckling, om det ökade fokuset på hållbarhet inom det innovationsstödjande systemet.

Till oss på Movexum kommer entreprenörer och företagare som alla befinner sig i olika faser i byggandet av sina bolag. Den gemensamma nämnaren är att de alla bär på unika och innovativa affärsidéer och eftersöker stöd i att snabbt komma vidare. Variationen i hur långt de kommit i sina processer och vilka tidigare erfarenheter de har från att bygga och driva bolag är dock stora.

Syftet med delprojekt Hållbarhet i Sprint X är att hitta gemensamma arbetssätt och metoder för att öka hållbarheten i våra bolags affärsmodeller, ta fram mått och mätmetoder för att kunna mäta hur hållbara bolagen är samt fungera inspirerade för de bolag som vill börja utforska hållbarhet.

– Nyckeln är att skapa engagemang kring hållbarhet och få i gång samtal om hur entreprenörerna skulle vilja jobba med hållbarhet så tidigt som möjligt i bolagens processer. Driver du en startup jobbar du med hypoteser under lång tid. Då är det svårt att sätta alltför specifika mål. Tack vare projektet kan jag och mina coachkollegor nu erbjuda verktyg, modeller och individanpassade aktiviteter som passar just i den fas bolagen befinner sig. Det gäller att framtidssäkra bolagen så de har hållbarhetsfrågan med sig när de växer och expanderar. Det är många gånger ett krav för att få tillgång till extern finansiering, innovationscheckar och stipendier, berättar Gunilla Roberg, affärscoach på Movexum.

De verktyg och modeller som arbetats fram under projektet används både av oss själva för att utveckla sitt eget hållbarhetsarbete, och av de bolag som ingår i några av våra program.

– För att vara trovärdiga är det viktigt att vi själva lever som vi lär. Sedan projektet inleddes har Movexum gjort sin första hållbarhetsrapport. Vi är dessutom på gång med en för 2022. Vi håller på att ta fram en hållbarhets- och miljöpolicy och har genomfört kunskapshöjande aktiviteter för alla medarbetare som exempelvis föreläsningar om normer, inkludering, mångfald och tillgänglighet. En stor fördel är att vi har en VD som är drivande i frågan. Att ha en ledning som förstår vikten av och affärsnyttan med att jobba med hållbarhet är A och O för att lyckas, säger Daniel Edströms, projektledare för Hållbarhetsprojektet.

Här ser vi bolaget Lovisa Of Sweden tillsammans med projektledarna, testa ett av verktygen som projektet tagit fram.

De modeller och verktyg som används har testats på flera bolag antagna till vårt inkubatorprogram. Projektet har också utforskat bolagens kundresor i våra program för att se vilka verktyg som passar bäst i vilken fas. Målet är att alla bolag som passerar genom oss ska ha en egen hållbarhetsstrategi när de skrivs ut.

Exempel på verktyg och modeller som tagits fram under projektet så här långt är bland andra:

  • Agenda 2030-workshop – En workshop för att väcka intresse, skapa nyfikenhet och få företagen att se hur de kan bidra till målen
  • Sustainability Scale Up – En handledd workshop för att öka förståelsen för hållbarhet och se affärsnyttan. Resulterar i en hållbarhetsstrategi.
  • Acture – En hållbarhetsplattform för företag som kommit en bit på väg. Mål på kort och lång sikt. Resulterar i en hållbarhetsrapport.
  • Individanpassade aktiviteter – Våra verktyg passar inte för alla företag. I dessa fall kan vi genomföra skräddarsydda aktiviteter som ex studiebesök, hjälp med CO2 beräkningar eller erbjuda expertstöd inom ett specifikt område som exempelvis cirkulär ekonomi.

Förutom att driva Sprint X projektet är vi också delaktiga i flera nationella insatser. Sedan 2020 ingår exempelvis Gunilla Roberg i en nationell arbetsgrupp, ledd av Vinnova och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), som tagit fram ett mått för innovationsmognad IRL (Innovation Readiness Level). Bedömningsmodellen används av många aktörer som jobbar med innovation och utveckling. Arbetsgruppen har utvecklat specifikt hållbarhetsdelen, med hur anpassning av process och bedömning av mognad för bolag i verifierings- och innovationsfas ska göras.

Insikterna och resultatet från det projektet ledde fram till ett annat, kallat ”Hållbar affärsutveckling” där vi på Movexum är en projektpart. Projektet har fått ytterligare medel av statens innovationsmyndighet Vinnova för att förfina processer för hållbar affärsutveckling och skapandet av en gemensam digital kunskapsplattform samt en anpassad utbildning för affärscoacher och rådgivare. Ett ytterligare målområde är att hitta applicerbara KPIer och mätverktyg för bolag i tidiga skeden.

– För att kunna mäta hur hållbart ett bolag är behövs en gemensam och vedertagen metod. För mig är det viktigt att de aktiviteter och mätetal vi använder är lätta att förstå och skapar värde för bolagen. Att delta i dessa nationella projekt är ett led i arbetet att framtidssäkra våra bolag och höja kompetensen internt och även ut mot våra bolag och samarbetspartners säger Gunilla.

Kristian Wirsén är konsult och har arbetat inom Sveriges innovationsstödjande system i över 20 år. Vi brukar skämtsamt säga att det som Kristian inte vet om det svenska innovationsstödsystemet är inte värt att veta. Just nu arbetar han på uppdrag av bland annat SISP (Swedish Incubators and Science Parks). Syftet med SISP är att utveckla världens mest effektiva innovationsekosystem genom att agera brygga mellan föreningens medlemmar och Sveriges ledande universitet, företag, offentliga organisationer, kund- och exitmarknader. SISP har 61 medlemmar. Av dessa är 32 berättigade nationell finansiering. Vi på Movexum är en av dem.

– Skälet till att vi har ett innovationsstödjande system i Sverige överhuvudtaget, är för att överbrygga glappet mellan marknadens mekanismer och tidiga men samhällsviktiga idéers behov av att utvecklas. Innovation är ett område förenat med stor osäkerhet och hög risk. Satsningarna tar dessutom ofta lång tid. Detta är inget marknaden själv är villig att hantera. I stället har man valt att använda offentliga medel för att finansiera inkubatorer, acceleratorer och science parks som kan stötta entreprenörer med innovativa idéer. Det lönar sig på sikt. Detta till exempel i form av startups som lyckas, genererar skatteintäkter och bidrar till att lösa samhällsutmaningar, säger Kristian Wirsén.

Den första science parken i Sverige grundades i Lund 1983. Därefter har inkubatorer, acceleratorer och science parks etablerats i landets samtliga regioner. Fokus har under lång tid handlat om att skapa ekonomiskt lönsamma företag av de innovationer och idéer som kommit in i systemet. På senare år har dock ett annat område fått alltmer fokus.

Kristian Wirsén längst till höger. Bilden tagen på Movexums strategidagar i augusti då Movexum-teamet och styrelsen samlades. foto: Albin Bogren

– De senaste fem åren har hållbarhet fått en alltmer central roll i innovationssystemet och är idag ett givet uppdrag för alla med offentlig finansiering. För företagen, oavsett bransch, är det en konkurrensfördel. Aktörerna inom systemet har varit tvungna att anpassa de mål, strategier, processer och verktyg som används i arbetet med innovatörer och entreprenörer för att passa för hållbarhet. I det arbetet har Movexum visat framfötterna genom delaktighet och bidrag i flera nationella projekt, säger Kristian Wirsén.

Kristian nämner bland annat de Vinnovafinansierade projekten där Gunilla Roberg och Movexum bidrar och hållbarhetsprojektet som drivs inom ramen för Sprint X.

– Det Movexum gör så bra, är att de identifierar en utmaning, designar ett projekt och avsätter resurser för att driva det och sen när projektet går mot sitt slut tankar de över lärdomar och resultat i sin ordinarie process för att kunna fortsätta att utveckla hållbara startups även framgent. En annan styrka är att de utbildat hela teamet i hållbarhet och delar med sig av sina kunskaper till andra inkubatorer, säger Kristian.

Daniel och Gunilla är överens om att det mest givande med projektet är att det redan gett resultat i form konkret affärsnytta, både för den egna verksamheten och för bolagen i inkubatorn.

– Jag tror att en framgångsfaktor i projektet varit att vi tidigt bestämde oss för att lyckas. Både Gunilla och jag brinner för frågan och tycker att den är viktig. Vi har varit noga med projektpengarna och måna om att de insatser vi gjort skapat verkligt värde. Att vi drivit arbetet i projektform och avsatt tid och resurser så att jag kunnat arbetat fokuserat med frågan har också varit väldigt effektivt, säger Daniel.

Projektet Sprint X pågår till juni 2023. Arbetet att inspirera och guida inkubatorns bolag in på hållbarhetens väg fortsätter. Parallellt planeras för överlämning och förvaltning så att resultatet av projektet lever vidare och inte blir en skrivbordsprodukt.

– Vi tror inte på pekpinnar och piskor för att få till förändring. I stället vill vi sprida kunskap och inspirera för att väcka nyfikenhet och lust så att företagen själva väljer att jobba med hållbarhet. När de vill det, har vi verktygen, modellerna och stödet de behöver för att kunna göra det på ett strukturerat sätt, säger Gunilla.

Här kan du läsa mer om Sprint X-projektet.