Projekt

Ett sätt att utveckla verksamheten och bygga kompetens

Med syfte att utveckla verksamheten och bygga kompetens har vi under åren såväl drivit som medverkat i ett antal projekt med stark koppling till innovations- och entreprenörstemat. Här kan du läsa om några av projekten.

Pågående

COMPETE IN Local Action Plan

The purpose of the COMPETE IN local action plan for Gävle/Gävleborg is to address the policy instrument Investment for Growth and Jobs programme, North Central Sweden, by creating a more strategic and coordinated support system for internationalisation of SMEs and a better and more efficient cooperation between key stakeholders.

The overall objective of the action plan (that will be delivered during 2019-2021, with bi-annual follow-up) is to Strengthen the capacity for internationalisation in SMEs and thereby increase the number of international SMEs. This will be achieved through the delivery of three actions:
– Establishment of a Regional Export Centre in Gävleborg
– University of Gävle contribution to SME internationalisation
– Support to the internationalisation of innovative start-ups

Pågår 2019-2021.

Sprint X - hållbar innovation och tillväxt i X län

Projektets övergripande mål är att långsiktigt utveckla och stärka den regionala inkubatorn så att denna bidrar till ökat inflöde av idéer/breddning samt fler företag för ökad tillväxt och innovationskraft. Det handlar om att attrahera fler företag samt öka bredden av företag/entreprenörer till region Gävleborg genom att arbeta med innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag med en internationell tillväxtpotential.

Arbetet kommer att göras i bred samverkan med alla länets kommuner (och särskilt med de finansierande noderna: Sandbacka Science Park, Gävle Innovation Hub, Innovationskontoret Högskolan i Gävle samt Propell Innovation), ägaren Region Gävleborg samt samverkansaktörer inom innovationsstödsystemet som ALMI, Team Gävleborg/RES, RISE/Acreo/FOV, Norrlandsfonden, Mellansvenska Handelskammaren och Coompanion.

Projektet innehåller följande fem fokusområden:

  1. Hållbarhet
  2.  Internationalisering
  3.  Riskkapital och nätverk/mötesplatser för detta
  4. Acceleratorfunktion kopplad till smarta specialiseringsområden
  5. Breddade målgrupper – ökad mångfald

Projektet har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Gävleborg.

Pågår 2020-2022.

The Yes Way

Projektet ska utveckla program och nya metoder för att öka andelen kvinnliga entreprenörer och
bolagsägare på Ideon Innovation, i Sveriges inkubatorer och i andra delar av innovationssystemet.

Programmet består av 2 delar;

1) Internt jämställdhetsarbete på inkubatorerna och i innovationsmiljöerna

2) Nya stödfunktioner och verktyg för att stärka och utveckla kvinnor i deras entreprenörskap. Detta kommer leda till ökad kunskap och att fler kvinnor får möjlighet att utveckla sina bolag i inkubatorerna. Projektet ska driva frågorna om jämställdhet och kvinnligt entreprenörskap
genom nätverkande, ökad kompetens och kommunikation. Detta bidrar till ett ökat engagemang på inkubatorerna, till ett ökat intresse bland entreprenörerna och till att attrahera finansiering till bolag
grundade av kvinnor i Sverige. Projektet är väl förankrat i verkligheten. Det finns ett uttalat behov av ökad kunskap och metoder för jämställdhetsarbete internt på inkubatorerna, både lokalt och nationellt. Statistik visar att det saknas kvinnliga entreprenörer och bolagsägare på svenska inkubatorer och i förlängningen inom det Svenska näringslivet. Intresset för projektet är stort hos målgruppen (kvinnliga entreprenörer) och hos intressenter på lokal, regional, nationell och EU-nivå samt hos samarbetspartners. Projektet är initierat och drivs av Ideon Innovation med samverkanspartners som bland andra Innovation Malmö, Movexum, Lund Innovation och Bizmaker.

Pågår 2017-2021.

Innovationsklivet

Innovationsklivet ska göra det enkelt och tydligt för idébärare hur de kan använda innovationsfrämjande tjänster för att komma vidare med sitt entreprenörskap, oavsett var i länet de befinner sig eller vilka de är.

Med gemensamma krafter och kompetenser ska ett sammanhållet, tydligt och tillgängligt regionalt stödsystem etableras för att fånga upp idéer som kan bli nya innovationer. Den långsiktiga målsättningen är att det i sin tur ska leda till fler innovationer, stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Gävleborg.

Innovationsklivet är ett samverkansprojekt mellan offentligt finansierade aktörer som har ansvar för innovationsutveckling i Gävleborg; kommunala näringslivskontor, innovationsnoder, innovationshubbar, kluster och högskolan i Gävle.

Pågår 2017-2020.

The Joint Way

Projektets syfte är att stärka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjare att identifiera, attrahera och stötta sociala innovationer och innovatörer.

Genom en gemensam process med innovationsfrämjare från olika delar av Sverige har projektet stor potential att bidra till strukturell förändring i innovationsstödsystemet. På sikt bidrar detta till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar framtid och till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Projektet leds av Ideon Innovation i Skåne tillsammans med konsultbolaget Kontigo. I projektet deltar chefer och innovationsrådgivare från VentureLab i Skåne, Peak Region i Jämtland och Movexum i Gävleborg. Dessutom medverkar den ideella organisationen Winnet Skåne. I projektet genomförs kunskapshöjande insatser om social innovation, i kombination med utveckling, test och implementering av praktiska verktyg för att praktiskt stötta sociala innovatörer/entreprenörer. Verktygsutvecklingen tar avstamp i konceptet
Framtidsformande Innovationsstöd, som bidrar med en vetenskapligt och praktiskt kvalitetssäkrad översikt av de mest centrala aspekterna i främjandet av sociala
innovationer och socialt hållbara affärsidéer. Projektet omfattar även spridning av kunskaper och verktyg till innovationsfrämjare i Sverige och internationellt, där de
nationella innovationsfrämjarna Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och Swedish Network for Technology Transfer Support (SNITTS) bidrar.

Pågår 2018-2020.

Avslutade

TRIIP

TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project inleddes 2016. Movexum var medfinansiär och medverkade i form av vår internationella affärscoach Richard Hainsworth med expertis rörande affärsutveckling, internationalisering och affärsmodeller. Projektets uppdrag är att utveckla nya modeller för internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar. Modeller som kan användas av aktörer som främjar och stimulerar företag som vill ut på en internationell marknad. Modellerna ska utvecklas i samverkan med innovativa företag från Gävleborg, Dalarna och Värmland som vill ut på internationell marknad, och projektet ska ge de medverkande företagen konkreta erfarenheter av internationella marknader. Pågick 2016-2017.

Innovationsprojektet

Under perioden 2012-2014 drev Movexum det så kallade Innovationsprojektet i samverkan med Fiber Optic Valley, Future Position X, FindIT och Högskolan i Gävle. Syftet med projektet var att sammanföra storföretagens behov av process-och produktförbättringar med spetskompetens från tillväxtföretag, som därmed skulle få en ny och större arena för tillväxt. Ett lyckat exempel från projektet är när företagen Sandvik och Ovakos behov av effektivare transporter och lagring inom respektive industriområden kunde lösas genom att sammanföra storföretagen med SME-företaget Invotech. Invotechs innovativa produkt i form av en IT-applikation blev lösningen på storföretagens behov denna gång.

Detta exempel visar på hur samverkan mellan inkubator, akademi och teknikkluster kan bidra till att sammanföra storföretagens utmaningar med småföretagens lösningar och därigenom skapa affärsnytta och tillväxt. Projektet påvisar också behovet av processer och metodologi för att det ska bli en riktig verkstad. Resultatet blev förutom faktiska affärer en metod som utvecklades i projektet och som fick benämningen ”affärskrädderi ”. Det är kortfattat den process som krävs för att skapa förutsättningar för möten som annars inte hade uppstått. I metoden ligger mycket av nyckeln när det gäller att bygga framgångar och bevisar också tydligt den nytta som innovationssystemet kan bidra med.

Pågick 2012-2014.

Utveckling av inkubatorprocessen för utrikesfödda

Genomfördes under hösten 2016 i form av en förstudie med syfte att klargöra intresset och potentialen för en anpassad inkubatorprocess som riktar sig till målgruppen utrikesfödda entreprenörer i hela Gävleborg. Projektledare Mitalee Kotak som har egen erfarenhet av att ha flyttat till Sverige och startat företag. Idag arbetar Mitalee som Näringslivsutvecklare på Hudiksvalls kommuns Näringslivsbolag och kan praktisera en del av erfarenheter från projektet.

Första steget i förstudien var att göra en behovsanalys och fånga upp affärsidéer genom att söka upp människor på asylboenden, invandrarföreningar och olika integrationsprojekt. Resultatet blev att sammantaget cirka 250 entreprenörer med utländsk bakgrund fick kontakt med Movexum och andra företagsfrämjande aktörer som Nyföretagarcentrum, ALMI:s IFS-Rådgivning samt kommunernas näringslivsorganisationer. Målet var sedan att hitta minst 50 potentiella företagare och totalt kunde 43 personer med affärsidéer få hjälp att komma vidare på olika sätt via projektet. Mitalee såg också med sitt arbete ett akut behov hos de utrikesfödda entreprenörerna att få hjälp med att hitta till rätt aktör i det företagsstödjande systemet. Risken är annars stor att många goda idéer inte fångas upp utan går förlorade. Behovet har naturligtvis ökat i takt med den stora flyktingtillströmningen under senare år. Därför är det mycket viktigt att få till en ökad samverkan mellan de olika aktörerna i systemet. En påtaglig förändring kan ändå noteras under de senaste åren med ökade aktiviteter som följd. Dåvarande projektledare Mitalee Kovak är nu med och tar lärdomarna vidare via ett projekt i Hälsingekommunerna.

Pågick 2016.

Janjoo

IOT

Innovativa lösningar inom utveckling och digital kommunikation]

Bolagsnamn: janjoo AB

Grundare: Andreas Wikholm, Johannes Eriksson, Johanna Fernstedt

Ägare: JANJOO GROUP AB, Rebmax AB, Rizbiz AB, Almi Invest, Sandviken Investerarna

Affärsidé: Att utveckla och tillhandahålla IT-tjänster till företag och organisationer i hela landet med syfte att förenkla och effektivisera den digitala kommunikationen. Produktportföljen består i dagsläget av fyra färdiga produkter: Informera, ett kommunikationsverktyg för effektiv och träffsäker digital kommunikation. Simpliform, ett kraftfullt verktyg för dynamiska formulär. BankID-molntjänst, en komplett tjänst för digital signering av avtal. För-Färdiganmälan, en webbportal för samverkan mellan installatör i portal och handläggare i Lime CRM.

Marknadspotential (sverige/export): I Sverige finns 3 000-5 000 potentiella kunder, beståendes av både mindre och större företag, samt kommuner och större organisationer.

Senaste nytt/aktuellt: Vi söker fler säljare och utvecklare

Aktivt söker investering?: Nej

kontakt: [email protected]

SPPO

Onlineverktyg

Onlineverktyg för specialpedagoger. 

Läs mer om SPPO på deras hemsida.

Johan Wickenberg

Affärscoach

Före detta sälj- och exportchef som tagit ett familjeägt svenskt företag ut på den internationella marknaden. Byggt internationella affärer, struktur och organisation. Återvände 2017 till Gävle efter tio år i Skåne. Tävlingsmänniska av rang, älskar skidåkning och löpning. Har sprungit ett halvt maraton barfota.

Kontakt: [email protected] eller 070-718 88 38

”Det som jag tycker är roligast med mitt uppdrag är att arbeta med entreprenörer och att se progressen hos dem. Att få använda erfarenheter, lärdomar och affärscoaching för att skapa värde för våra bolag, varje dag. Det ger mig en enorm energi att få arbeta med dessa positiva människor, som verkligen vill något!”

Skills

Internationella affärer

98%

Försäljning

87%

Hungrig

100%

Richard Hainsworth

Internationell coach

Inflyttad amerikan som själv drivit startup och som vid sidan av sitt jobb som coach på Movexum fortfarande är egen företagare där han jobbar deltid med globala storbolag som senior strategi- och innovationskonsult. Tidigare bakgrund inom medicinteknik och har tagit bolag till börsen. Har ett jordbruk i Årsunda där han också bor och jagar. Kan väldigt mycket om det mesta, har en fäbless för klockor och befinner sig ofta på resande fot i andra länder.

”Jag gillar att arbeta med drivna entreprenörer som vill påverka världen genom att förverkliga sina innovativa idéer. Jag tycker om att hjälpa dem att identifiera och övervinna alla hinder de träffar på. Framförallt är det roligt att se våra entreprenörer växa som innovatörer och människor.”

Kontakt: [email protected] eller 070-757 99 79

Skills

Internationella affärer

98%

Varumärke

85%

Historiakunskaper

91%

Anna Utterberg

Kommunikationsansvarig

Har en bakgrund inom print som rutinerad nöjesredaktör med vana att hålla ihop mediaprojekt och att bygga budskap. Byggt och utvecklat magasin samt lanserat digitala satsningar. Jobbat med kommunikation i såväl startup som offentlig sektor. Har nyligen återupptäckt tjusningen med hästar och hoppas kunna starta några hopptävlingar. Annars en  inredningsintresserad Gävlebo som läser deckare på engelska och gärna spenderar tid i stugan i Hälsingland. 

”Jag ser det som en ynnest att få jobba i en organisation där alla får vara delaktiga och är stolt över att vi på ganska kort tid skapat en så bra kultur hos oss. Det är extra roligt att jobba med kommunikation när det finns så många roliga och spännande saker att berätta.”

Kontakt: [email protected] eller 073-981 73 25

Skills

Grafisk design och formgivning

92%

Storytelling

83%

Minnas låttexter och snabbt känna igen låtintron

95%

Klywa

Digitala tjänster och processer

Tjänst som säkerställer att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

 

Bolagsnamn: Klywa AB

Grundare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Ägare: Håkan von Matérn, Magnus Gripenroth samt två ännu ej namngivna

Affärsidé: Säkerställa att samtliga användare av BI-verktyg har tillgång till rätt applikationer.

Här hittar du en intervju med Håkan angående inträdet i vårt inkubatorprogram.

Priskonsulterna

Digitala tjänster och processer

Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

 

Bolagsnamn: Priskonsulterna Sverige AB

Grundare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Ägare: Stefan Ekström, Tomas Persson och Åke Wallbäcks

Affärsidé: Hjälper företag att med enkla medel nå sin fulla potential inom prissättning.

Marknadspotential: Stor i Sverige, ännu större i utlandet.

Senaste nytt/aktuellt: Juli 2018: Undersöker tillsammans med Movexum hur startups redan i tidiga skeden kan bli ännu vassare (och därmed mer attraktiva som bolag) inom pris- och lönsamhetsstyrning.

Här hittar du en intervju med Priskonsulterna gällande inträdet i vår inkubator.

Proxytech

Smarta och hållbara städer

Utveckla och sälja kretsloppsbaserade systemlösningar för rening av vatten, avlopp samt ämnesutvinning.

 

Bolagsnamn: Proxytech AB

Grundare: Hampus Granström

Ägare: Hampus Granström

Bransch/industri: Miljöteknik

Qanit

Smarta och hållbara städer

Qanit, ett innovativt kärl för återvinning och trygghet på offentlig plats.

 

Bolagsnamn: Qanit AB

Grundare och ägare: Lisa Teodorsson

Bransch: Återvinning, miljö, metall.

Affärsidé i korthet: Qanit är ett innovativt kärl för återvinning av sprayburkar och trygghet på offentlig plats. Kärlet är specialanpassat för att minimera riskerna som sprayburkar för med sig efter användning på offentliga platser, främst lagliga graffitiväggar. I dag slängs explosiva sprayburkar i offentliga sopkärl där det finns många människor i rörelse. Någon liknande lösning som Qanit finns idag inte på marknaden och det gör att använda sprayburkar idag felhanteras, vilket kan leda till personskada samt skadegörelse.

Marknadspotential: Global. Vi startar i Sverige, för att sedan snabbt ta oss ut i de Europeiska länderna, där en synligt behov finns. Den amerikanska marknaden är också något som vi kommer att börja se över inom snar framtid.

Senaste nytt/aktuellt: En prototyp är på gång, för att under sommar 2019 kunna köra en pilot.

Mer läsning: Innovativt sopkärl för hantering av sprayburkar senaste idén att antas till inkubatorn

Rhinoc

Materialteknik och hållbar produktion

Tar fram nya, förbättrade produkter och systemlösningar inom hydraulikområdet.
 

Selfploid

Digitala tjänster och processer

En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer.

 

Bolagsnamn: Selfploid AB

Grundare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Ägare: Kim Berge och Rasmus Forsell

Affärsidé:En transparant bemanningslösning som erbjuder företag som såväl privatpersoner möjligheten att anlita arbetskraft baserat på tidigare erfarenheter och omdömen istället för intervjuer. Sammankopplar arbetstagare och arbetsgivare och tar fullt arbetsgivaransvar i en bemanningssituation. Arbetar med korta ledtider, flexibilitet, snabba utbetalningar samt minimering av fasta kostnader som i traditionella bemanningsföretag höjer priset för slutkunden.

Sure Taste

Livsmedel

Produktutveckling, import, export och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter.

 

Bolagsnamn: Sure Taste AB

Grundare: Ange Mertner, Torbjörn Schelin

Ägare: Ange Mertner, Torbjörn Schelin

Affärsidé i korthet: Produktutveckling, import, export och försäljning av sockerreducerade konsumentprodukter

Marknadspotential: Stora möjligheter vid en pågående attitydförändring till hälsa och västvärldens fortsatta överkonsumtion av socker

Senaste nytt/aktuellt: Första två produkter lanserade under Q4 2018, nya produktlanseringar planerade under Q1 2019.

Hemsida: suretaste.se

Mer läsning: De vill göra sockerreducerade produkter till det nya normala

InCoax

Tech

InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för bredbands access över existerande infrastruktur som redan finns i samtliga höghus, radhusområden, hotell och semesterbyar i Sverige och Europa.

 

Webbsida

2p1

Tech

Utvecklar energieffektiva LED-armaturer med en del av råvaran från återbrukade plattskärmar.

Webbsida

Abibo

Digitala tjänster och processer

Individanpassade böcker för lässvaga

 

Bolagsnamn: Arrtodo/Abibo

Grundare: Anna Hansers Rutäng

Ägare: Anna Hansers Rutäng

Affärsidé: Abibo är en internetbokhandel som erbjuder individanpassning av befintliga böcker på marknaden. Med hjälp av Abibos editor kan kunden anpassa böcker utifrån sina egna förutsättningar och behov för att läsa både digitalt och i print.

Marknadspotential: Abibos målgrupp är personer med synnedsättning pga synskada eller ålders synnedsättning, personer som har svenska som andra språk, samt personer som har svårigheter med avkodning, läshastighet eller läsförståelse ex. personer med -dyslexi -koncentrationssvårigheter, kognitiv- eller liknande funktionsnedsättning.

Utifrån målgruppsbeskrivning finns ett antagande att 3% av människor i befolkning antas vara lässvag, eller är förälder till lässvagt barn, är medveten om behovet samt har tillgång till tekniska hjälpmedel samt möjlighet och vilja att betala för individanpassat läsande. Samma potential gäller även utanför Sverige.

Senaste nytt/aktuellt:

Aktivt söker investering? Jag har satt som mål att lansera Abibo version 1 innan jag tar in någon delägare i bolaget. Men inget är ristat i sten så jag tar varmt emot förslag från intressenter redan idag.

Kontakt: [email protected]

Aerogel

Construction

Svenska Aerogel AB utvecklar och tillverkar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer exempelvis isolering för värme och ljud.

 

Webbsida

BlixtIn

Digitala tjänster och processer

Förmedla tjänster/uppdrag digitalt och oberoende mellan företag, men även frilansare.

Bolagsnamn: Blixtin AB

Grundare: Jonas Lööw

Ägare: Jonas Lööw m.fl.

 

kontakt: [email protected]

Brandposten

Tech

Brandposten erbjuder en ny miljövänlig och effektiv teknik Pyrotekniskt Genererad Aerosol (PGA) för brandsläckning som är ofarlig för både utrustning och människor.

Cargo Beacon

Digitala tjänster och processer

Har utvecklat en datalogger som loggar temperatur, luftfuktighet och andra särskilda händelser vid godstransporter direkt till ansluten enhet. Ett smart och pålitligt sätt att övervaka leveranskedjan.

Kontakt: [email protected]

CC-fix

Construction

Verktyg till regling och glespanel, en hjälpande hand för alla proffs och hemmafixare.]

 

Webbsida

Colabitoil

Fuel

Colabitoil AB skall vara en aktiv och långsiktig leverantör av drivmedel och med egen produktion av tekniska innovationer inom biodiesel.

 

Webbsida

First Mat

Production

Har utvecklat en funktionsanpassad hästtransportmatta med formgjutna, flexibla kanter som skyddar hästtransporten från röta och gör det enklare att hålla den ren.

Webbsida

GoGenius

Service design

Christina Franzén, Marita Svensson och Pär Lärkeryd har tillsammans utvecklat den flexibla processmodellen GoGenius som bidrar till att skapa lönsamma organisationer. Visionen är ett arbetsliv på lika villkor.

 

Webbsida

Ulrika Malmqvist

VD

Movexums VD som leder genom att bygga team och ta täten. Har en ingenjörsexamen och lång erfarenhet av att leda komplexa nationella och internationella utvecklingsprojekt med privata såväl som offentliga aktörer. Har sammanlagt 20 års erfarenhet av ledande befattningar inom private/public partnerships och internationella etableringar. Sportintresserad Sandvikenbo med en bakgrund som fotbollsspelare. Sitter bland annat i Styrelseakademin Gävleborgs styrelse. Gillar att resa och går gärna på stand up.

”Att vara del i ett kunnigt och dynamiskt team är otroligt stimulerande samtidigt som vi tillsammans med entreprenörerna jobbar för att åstadkomma resultat. Att leda bygget av ett starkare Movexum, och att möte människor som har idéer och de vill förverkliga, driver och inspirerar mig. Dessutom vill jag jobba med människor och drivs av att bidra till att Gävleborg blir en ännu bättre plats att leva och verka på.”

Kontakt: [email protected] eller 070-750 22 56  

Skills

Ledarskap

98%

Det svenska innovationssystemet

88%

Smittsamt skratt

97%