Sök
Stäng denna sökruta.

Projekt

Ett sätt att utveckla verksamheten och bygga kompetens

Med syfte att utveckla verksamheten och bygga kompetens har vi under åren såväl drivit som medverkat i ett antal projekt med stark koppling till innovations- och entreprenörstemat. Här kan du läsa om några av projekten.

Sprint X 2.0

Förutsättningarna för näringslivet i Gävleborg behöver utvecklas vilket kan påvisas då Gävleborg befinner sig i botten av rankingen vad gäller Innovationsindex. Projektet fokuserar på att ge innovativa startups förbättrade villkor att utvecklas till växande hållbara tillväxtföretag med ökad jämställdhet och mångfald. Detta genom att utveckla metoder och arbetssätt inom 4 områden som på ett förbättrat sätt ökar snabb framgångsrik utveckling av Gävleborgs innovativa startups: 1) Ökat och breddat inflöde där fler startups drivs av kvinnor, utrikesfödda och ökar jämställdhet/mångfald i bolagen 2) Hållbarhet – ökat fokus på hållbarhetsintegrering genom bl a digital hållbarhet och cirkulär ekonomi 3) Internationalisering – ökade internationella affärer och utbyte med internationell marknad 4) Kapital – ökad förmåga för kapitalattraktion i Gävleborgs innovativa startups och ökade möten med investerare 5)  Team – förbättrade metoder för att rekrytera hållbara jämställda team med mångfald.

Mål och resultat 

A Nått ut till och stötta fler entreprenörer/innovatörer och speciellt underrepresenterade grupper

-Ökat inflödet av idéer startups generellt – (ökat antal företag)

-Ökat andelen kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk

B Utvecklat metoder som ökat startupbolagens kompetens om och access till

1 Internationell marknad

2 Riskkapital i synnerhet för kvinnor/personer med utomnordisk bakgrund

3 Förmågan till att attrahera kompetens/bygga team

4 Hållbarhet i synnerhet mått/mätmetoder samt cirkulär ekonomi för att härigenom öka företagens konkurrenskraft och hållbarhet över tid.

 

Innovationsklivet

Innovationsklivet ska göra det enkelt och tydligt för idébärare hur de kan använda innovationsfrämjande tjänster för att komma vidare med sitt entreprenörskap, oavsett var i länet de befinner sig eller vilka de är.

Med gemensamma krafter och kompetenser ska ett sammanhållet, tydligt och tillgängligt regionalt stödsystem etableras för att fånga upp idéer som kan bli nya innovationer. Den långsiktiga målsättningen är att det i sin tur ska leda till fler innovationer, stärkt konkurrenskraft och ökad sysselsättning i Gävleborg.

Innovationsklivet är ett samverkansprojekt mellan offentligt finansierade aktörer som har ansvar för innovationsutveckling i Gävleborg; kommunala näringslivskontor, innovationsnoder, innovationshubbar, kluster och högskolan i Gävle.

COMPETE IN Local Action Plan

The purpose of the COMPETE IN local action plan for Gävle/Gävleborg is to address the policy instrument Investment for Growth and Jobs programme, North Central Sweden, by creating a more strategic and coordinated support system for internationalisation of SMEs and a better and more efficient cooperation between key stakeholders.

The overall objective of the action plan (that will be delivered during 2019-2021, with bi-annual follow-up) is to Strengthen the capacity for internationalisation in SMEs and thereby increase the number of international SMEs. This will be achieved through the delivery of three actions:

– Establishment of a Regional Export Centre in Gävleborg
– University of Gävle contribution to SME internationalisation
– Support to the internationalisation of innovative start-ups

Sprint X – hållbar innovation och tillväxt i X län

Projektets övergripande mål är att långsiktigt utveckla och stärka den regionala inkubatorn så att denna bidrar till ökat inflöde av idéer/breddning samt fler företag för ökad tillväxt och innovationskraft. Det handlar om att attrahera fler företag samt öka bredden av företag/entreprenörer till region Gävleborg genom att arbeta med innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag med en internationell tillväxtpotential.

Arbetet kommer att göras i bred samverkan med alla länets kommuner (och särskilt med de finansierande noderna: Sandbacka Science Park, Gävle Innovation Hub, Innovationskontoret Högskolan i Gävle samt Propell Innovation), ägaren Region Gävleborg samt samverkansaktörer inom innovationsstödsystemet.

Projektet innehåller följande fem fokusområden:

Hållbarhet
Internationalisering
Riskkapital och nätverk/mötesplatser för detta
Acceleratorfunktion kopplad till smarta specialiseringsområden
Breddade målgrupper – ökad mångfald

The Joint Way

Projektets syfte är att stärka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjare att identifiera, attrahera och stötta sociala innovationer och innovatörer.

Genom en gemensam process med innovationsfrämjare från olika delar av Sverige har projektet stor potential att bidra till strukturell förändring i innovationsstödsystemet. På sikt bidrar detta till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar framtid och till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.

Projektet leds av Ideon Innovation i Skåne tillsammans med konsultbolaget Kontigo. I projektet deltar chefer och innovationsrådgivare från VentureLab i Skåne, Peak Region i Jämtland och Movexum i Gävleborg. Dessutom medverkar den ideella organisationen Winnet Skåne. I projektet genomförs kunskapshöjande insatser om social innovation, i kombination med utveckling, test och implementering av praktiska verktyg för att praktiskt stötta sociala innovatörer/entreprenörer.

Verktygsutvecklingen tar avstamp i konceptet
Framtidsformande Innovationsstöd, som bidrar med en vetenskapligt och praktiskt kvalitetssäkrad översikt av de mest centrala aspekterna i främjandet av sociala innovationer och socialt hållbara affärsidéer. Projektet omfattar även spridning av kunskaper och verktyg till innovationsfrämjare i Sverige och internationellt, där de
nationella innovationsfrämjarna Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och Swedish Network for Technology Transfer Support (SNITTS) bidrar.

The Yes Way

Projektet ska utveckla program och nya metoder för att öka andelen kvinnor som driver företag och bolagsägare på Ideon Innovation, i Sveriges inkubatorer och i andra delar av innovationssystemet.

Programmet består av 2 delar;

1) Internt jämställdhetsarbete på inkubatorerna och i innovationsmiljöerna

2) Nya stödfunktioner och verktyg för att stärka och utveckla kvinnor i deras entreprenörskap. Detta kommer leda till ökad kunskap och att fler kvinnor får möjlighet att utveckla sina bolag i inkubatorerna. Projektet ska driva frågorna om jämställdhet och kvinnor som entreprenörer
genom nätverkande, ökad kompetens och kommunikation.

Detta bidrar till ett ökat engagemang på inkubatorerna, till ett ökat intresse bland entreprenörerna och till att attrahera finansiering till bolag grundade av kvinnor i Sverige. Projektet är väl förankrat i verkligheten. Det finns ett uttalat behov av ökad kunskap och metoder för jämställdhetsarbete internt på inkubatorerna, både lokalt och nationellt.

Statistik visar att det saknas kvinnor som entreprenörer och bolagsägare på svenska inkubatorer och i förlängningen inom det Svenska näringslivet. Intresset för projektet är stort hos målgruppen (kvinnor som driver företag) och hos intressenter på lokal, regional, nationell och EU-nivå samt hos samarbetspartners. Projektet är initierat och drivs av Ideon Innovation med samverkanspartners som bland andra Innovation Malmö, Movexum, Lund Innovation och Bizmaker.

TRIIP

TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project inleddes 2016. Movexum var medfinansiär och medverkade i form av vår internationella affärscoach Richard Hainsworth med expertis rörande affärsutveckling, internationalisering och affärsmodeller. Projektets uppdrag är att utveckla nya modeller för internationellt konkurrenskraftiga produktpaketeringar.

Modeller som kan användas av aktörer som främjar och stimulerar företag som vill ut på en internationell marknad. Modellerna ska utvecklas i samverkan med innovativa företag från Gävleborg, Dalarna och Värmland som vill ut på internationell marknad, och projektet ska ge de medverkande företagen konkreta erfarenheter av internationella marknader.

ERFA Vinnova

Genom deltagandet i erfarenhetsutbyten med inkubatorer tillhörande branschorganisationen SISP var syftet för Movexum att utveckla och säkerställa kompetenser och strukturkapital med mål att bli en av Sveriges excellenta inkubatorverksamheter.

Tack vare erfarenhetsutbytet som skett under tiotalet peer reviews, många erfanätverksträffar för vår VD, kommunikatör, ekonom, hållbarhetsansvarig utvecklades ett stort strukturkapital. Erfa är en viktig del i Movexums kompetensutvecklingsplaner för teamet och strategiska nationella samarbeten. Målet med nationell excellens uppfylldes i juni 2020.

Innovationsprojektet

Under perioden 2012-2014 drev Movexum det så kallade Innovationsprojektet i samverkan med Fiber Optic Valley, Future Position X, FindIT och Högskolan i Gävle. Syftet med projektet var att sammanföra storföretagens behov av process-och produktförbättringar med spetskompetens från tillväxtföretag, som därmed skulle få en ny och större arena för tillväxt. Ett lyckat exempel från projektet är när företagen Sandvik och Ovakos behov av effektivare transporter och lagring inom respektive industriområden kunde lösas genom att sammanföra storföretagen med SME-företaget Invotech. Invotechs innovativa produkt i form av en IT-applikation blev lösningen på storföretagens behov denna gång.

Detta exempel visar på hur samverkan mellan inkubator, akademi och teknikkluster kan bidra till att sammanföra storföretagens utmaningar med småföretagens lösningar och därigenom skapa affärsnytta och tillväxt. Projektet påvisar också behovet av processer och metodologi för att det ska bli en riktig verkstad. Resultatet blev förutom faktiska affärer en metod som utvecklades i projektet och som fick benämningen ”affärskrädderi ”. Det är kortfattat den process som krävs för att skapa förutsättningar för möten som annars inte hade uppstått. I metoden ligger mycket av nyckeln när det gäller att bygga framgångar och bevisar också tydligt den nytta som innovationssystemet kan bidra med.

Utveckling av inkubatorprocessen för utrikesfödda

Genomfördes under hösten 2016 i form av en förstudie med syfte att klargöra intresset och potentialen för en anpassad inkubatorprocess som riktar sig till målgruppen utrikesfödda entreprenörer i hela Gävleborg. Projektledare Mitalee Kotak som har egen erfarenhet av att ha flyttat till Sverige och startat företag. Idag arbetar Mitalee som Näringslivsutvecklare på Hudiksvalls kommuns Näringslivsbolag och kan praktisera en del av erfarenheter från projektet.

Första steget i förstudien var att göra en behovsanalys och fånga upp affärsidéer genom att söka upp människor på asylboenden, invandrarföreningar och olika integrationsprojekt. Resultatet blev att sammantaget cirka 250 entreprenörer med utländsk bakgrund fick kontakt med Movexum och andra företagsfrämjande aktörer som Nyföretagarcentrum, ALMI:s IFS-Rådgivning samt kommunernas näringslivsorganisationer. Målet var sedan att hitta minst 50 potentiella företagare och totalt kunde 43 personer med affärsidéer få hjälp att komma vidare på olika sätt via projektet. Mitalee såg också med sitt arbete ett akut behov hos de utrikesfödda entreprenörerna att få hjälp med att hitta till rätt aktör i det företagsstödjande systemet.

Risken är annars stor att många goda idéer inte fångas upp utan går förlorade. Behovet har naturligtvis ökat i takt med den stora flyktingtillströmningen under senare år. Därför är det mycket viktigt att få till en ökad samverkan mellan de olika aktörerna i systemet. En påtaglig förändring kan ändå noteras under de senaste åren med ökade aktiviteter som följd. Dåvarande projektledare Mitalee Kovak är nu med och tar lärdomarna vidare via ett projekt i Hälsingekommunerna.

Hållbar affärsutveckling 

Kraven på företag att jobba aktivt med hållbarhet och mot målen i Agenda 2030 ökar från allaaktörer inom samhället såsom finansiärer, investerare och kunder. Syftet med denna förstudie och efterföljande utvecklingsprojekt är att bidra till att Sveriges inkubatorbolag bättre kan möta de kraven samt stärka sin konkurrenskraft.

Förstudien kommer att leda till en klar bild av vilka befintliga metoder och verktyg som finns att tillgå för inkubatorer och inkubatorbolag inom respektive nivå i SRL samt var luckorna och behovet av komplettering/utveckling finns. Den kommer också att leda till en kartlagd bild av behovet avgemensamma KPI:er och mätetal för inkubatorbolags hållbarhetsarbete längs SRL-skalan samt identifiering av vilka gemensamma KPI:er som är relevanta och värdeskapande för inkubatorer och inkubatorbolag. Förstudien skapar på så vis en grund för ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och testa/validera verktyg och metoder där luckorna finns samt implementeragemensamma KPI:er inom hållbarhet i det svenska inkubationssystemet. Målet med projektet är att synliggöra behovet av gemensamma KPI:er för inkubatorbolags hållbarhetsarbete samt kartlägga befintliga verktyg och utvecklingsområden kopplade till SRL.

Här är projektets hemsida.

Projekttyp: Nationellt pilotprojekt 2022-2023

Projektsammanhållande: Dalarna Science Park

Projektfinansiärer: Vinnova

Movexums roll: Projektpart

Jagharenidé

En utmaning som inkubator är att nå de personer som har idéer och drömmar. Det finns också ett behov av att fördjupa samarbetet med innovationssystemets aktörer och genom fler innovativa idéer förnya näringslivet samt bistå med omställning av befintliga företag. 
Jagharenide är idétävling som ska generera nya
digitala och gröna innovationer som stöttar regionens SMF. Projektet körs i samverkan med Bizmaker i Sundsvall som under ett antal år framgångsrikt drivit projektet i Västernorrland. I Gävleborg är Sandbacka Science Park den sammanhållande
samverkansaktören för Gävleborgs test av en matchmakingdel.

Movexums ambition med projektet är att genomföra följande aktiviteter:
1. En idétävling med syfte att identifiera nya innovativa idéer
2. Utveckla en regional samverkansmodell av företagsfrämjare som stöttar SMF
3. Utveckla och testa modell för matchmaking mellan SMF och startups
4. Stötta implementationer av idéer
5. Erfarenhetsutbyte

 

Här är projektets hemsida.

Projekttyp: Regionalt projekt 2022-2023

Projektsammanhållande: Movexum 

Projektfinansiärer: Tillväxtverket, Europeiska utvecklingsfonden

Movexums roll: Projektansvarig

Northbound Scaleups 

I Sverige, Finland och Estland finns det utmaningar gällande nystartade bolag som snabbt behöver skala för att behålla sina försprång. Bolagen har inte anpassat sina
produkt/tjänster och affärsmodeller för exportmarknadens behov. De saknar kunskapen att sätta upp processer för skalning till utländska marknader samt resurser för att finansiera tillväxten. NBSCALE’ mål är att tackla den här utmaningen genom att tillhandahålla verktyg och skräddarsydda mentorskap för startups i alla branscher med tonvikt på områdena inom vilka de medverkande partnerna är experter. 
Syftet är att förbättra startups förutsättningar för skalning och framgångsrikt internationellt marknadsinträde.

Projektets fokus ligger på utveckling av effektiva och framgångsrika metoder för internationaliseringsberedskap och att
identifiera och utnyttja framgångsfaktorerna för framgångsrika scaleups. Projektet ökar också medvetenheten om förutsättningar och möjliga hinder i målet för internationella marknader.

De viktigaste resultaten i NBSCALE-projektet är
• 45 uppskalade företag
• förbättrad och överförbar metodik för internationaliseringsberedskapsprocess utvecklad i gränsöverskridande samarbete.

Projektmetoden bygger på ett trestegs NBSCALE-program, alla steg integrerade med varandra.

A)Tillväxtprogram för de startups som har uppskalningspotential och

B) NBSCALE ScaleLab inklusive
Marknadsupptäcktsuppdrag för att rikta in sig på marknader.

Mentorskap och f2f-stöd kommer att integreras i alla program och investeringsberedskapsprocessen kommer att stödja internationaliseringsberedskapen.

Projekttyp: Internationellt pilotprojekt 2023

Projektsammanhållande: Turku Science Park 

Projektfinansiärer: Central Baltic

Movexums roll: Deltagande projektpartner

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.