Sök
Stäng denna sökruta.

Sprint X i mål – vårt treåriga projekt har stärkt såväl intern kompetens som gjort oss mer attraktiva

Med start januari 2020 har Movexum de tre senaste åren bedrivit Sprint X – ett projekt vars syfte varit att långsiktigt utveckla och stärka Movexums regionala uppdrag som inkubator. Målsättningen har varit att öka inflödet av idéer för att generera fler bolag i länet som ökar den regionala tillväxten och innovationskraften. Nyligen genomfördes ett erfarenhetsseminarie där Movexums projektledare redovisade resultat och lärdomar från sina respektive delprojekt. Tydligt är att Sprint X projektet både stärkt Movexums interna kompetens och arbetsmetoder samt gjort våra program mer attraktiva med ett tydligare erbjudande för startups.

– Det är en fantastisk möjlighet att få driva utveckling på det här sättet, menar Ulrika Malmqvist. VD på Movexum.

Bakgrund till Sprint X
Anledningarna till varför Movexum ansökte om medel för att genomföra Sprint X projektet var flera. Regionala och nationella utmaningar behövde adresseras, exempelvis att andelen kvinnor och utrikesfödda som driver startups är i klar minoritet. Dessutom konstaterades att Movexum behövde stärka sina erbjudanden genom att bland annat bygga nätverk inom områden som identifierats som viktiga för startups; internationalisering, kapitalanskaffning och hållbarhet. För att kunna bistå bolagen i inkubatorn på ett mer strukturerat och formaliserat sätt behövdes verktyg, metoder och arbetssätt. Sist men inte minst ville såväl Movexums styrelse som team uppnå Vinnovas nationella inkubatorexcellens – här fanns synergier med projektet.

Genomförande av projektet
För att planera och driva projektet tillsattes fem projektledare som fick ansvara för varsina områden – Kapitalanskaffning, Internationalisering, Hållbarhet, Inflöde och Acceleration. Till sin hjälp hade projektledarna en intern sponsor i form av en affärscoach från Movexum. Movexums styrelse agerade styrgrupp och dessutom fanns en referensgrupp bestående av nyckelpersoner från Gävleborgs innovationsstödsystem. Carl-Arvid Dahlöf från WSP var följeforskare. Movexum bistod även med funktionerna huvudprojektledare, ekonomi och kommunikation.

Projektet finansierades av ERUF och Region Gävleborg, inleddes i januari 2020 och avslutades i oktober 2023. Projektet genomfördes i samverkan med alla länets kommuner (särskilt med de finansierade noderna: Sandbacka Science Park, Gävle Innovation Hub, Innovationskontoret Högskolan i Gävle samt Propell Innovation), ägaren Region Gävleborg samt samverkansaktörer inom innovationsstödsystemet.


Resultat i de olika delprojekten

Inflöde
Delprojekt Inflöde hade som mål att få in fler idéer och idéägare till Movexum generellt samt att öka antalet bolag som deltar i något av våra program. Prioriterade målgrupper var kvinnor samt utrikesfödda. Projektet definierade vad det var för typ av kunder Movexum skulle bearbeta, arrangerade ett flertal event samt deltog vid andras event för att nå ut till de utpekade målgrupperna. De digitala kanalerna optimerades för att öka trafiken in till webbsidan.

Projektets insatser har bidragit till att Movexum idag har bättre koll på sin typkund vilket gör att vi kan vara mer träffsäkra i vår kommunikation. Vi har kontakt med fler entreprenörer som är kvinnor än innan projektets start. Andelen bolag som grundas/drivs av kvinnor i inkubatorns program har ökat till 33 % från 18% (2018). Även andelen utrikesfödda idéägare i inkubator är fler idag än när projektet inleddes.

Kapitalanskaffning
Delprojekt Kapital hade som mål att öka förutsättningarna för startups att i ett tidigt skede attrahera kapital. Några av delmålen som formulerades var att en tredjedel av bolagen i Movexums program skulle attrahera externt kapital år 2022 och att ett nytt investerarnätverk med kvinnliga investerare skulle vara på plats 2022. För att nå dit genomfördes ett antal kunskapsbildande insatser som workshops och föreläsningar om hur en finansieringsresa kan se ut och vilka finansieringsalternativ som finns. Projektet deltog i ett flertal mässor, bland annat Åre Business Forum, för att sammanföra bolag med investerare. Movexums arrangerade även det egna eventet Demo Day där bolagen i Movexum fick pitcha för investerare från regionen.

Projektet har bidragit till att Movexum har ett mer strukturerat arbetssätt och ett attraktivt finansieringserbjudande för startups. Storleken på riskkapital till Movexums bolag har ökat de senaste åren. De startups som kommer in i Movexums program har också bättre kunskap inom ämnet. Ängelinvesterarnätverket Tregion Startup Invest med investerare från Gävleborg, Västernorrland och Dalarna har startats upp och består idag av 23 investerare som fram till nu investerat i åtta bolag, varav tre är från Movexum.

Internationalisering
Delprojekt Internationalisering hade som mål att innovationer från Gävleborg ska förändra världen. Movexum har sedan starten genomfört en del internationella satsningar men saknat en tydlig struktur och arbetsmetoder. Projektet inleddes med att kartlägga behov och förutsättningar. Workshops med bolag i inkubatorn genomfördes för att inspirera och ingjuta mod att tänka internationellt redan från början. Projektet har därefter utvecklat metoder och arbetssätt för att kunna arbeta med startups med vitt skilda behov. Projektet har dessutom stöttat bolagen i inkubatorn med nätverk, finansiering och aktiviteter. Projektet har resulterat i att Movexum paketerat sitt internationaliseringserbjudande med exempelvis resecheckar, juridiskt stöd och språkanpassning/översättning. Baskompetensen inom internationalisering har stärkts hos affärscoacherna och nu finns metoder och arbetssätt att tillämpa i arbetet med bolagen. Efter pandemin genomfördes ett antal resor för att bygga internationella nätverk där stort fokus lagts på Tyskland som är en viktig marknad för många svenska startups. Projektet har även deltagit i ett antal internationella events exempelvis Slush i Helsingfors för att sammanföra bolagen med investerare. Vid projektet slut förberedde 33 % av bolagen i Movexums program inträde på en internationell marknad. Målet var 10 %.


Hållbarhet
Delprojekt Hållbarhet hade som mål att ta fram arbetssätt, mått och mätmetoder för att kunna arbeta strukturerat med hållbarhet inkubatorns startups samt inspirera och bidra med föredömen. Arbetet skulle resultera i att varje bolag som deltar i något av Movexums program ska ta fram en hållbarhetsplan. Projektet har genomfört föreläsningar och workshops för att inspirera bolagen tidigt att vilja arbeta med hållbarhet, metodutvecklat en struktur för hur Movexum ska jobba med hållbarhet i inkubatorn och hur vi kan hjälpa startups att skapa hållbarhetsplaner. Projektet har bidragit till att både Movexum och våra bolag höjt sina kompetensen inom hållbarhet – vi har blivit såväl regionalt som nationellt uppmärksammade för vårt arbete. Sponsorn i projektet har även deltagit i flera nationella hållbarhetsprojekt. Resultatet, förutom höjd kompetens hos både bolag och internt och ett mer strukturerat arbetssätt, är att 85 % av de startups som gör en exit hos Movexum nu tar fram en hållbarhetsplan.

Accelerator
Delprojekt Accelerator hade som mål att anpassa Movexums olika program efter den internationella marknad vi samarbetar med och verkar på. Utanför Sverige kallas det som Movexum gör i sin inkubator för acceleration. Projektet har inneburit att Movexum numera erbjuderr tre olika program – Boost Chamber, Inkubator och Accelerator. Projektet genomförde två workshops på temat tematisk acceleration med koppling till vätgas. Det finns ett stort intresse för att bygga en tematisk accelerator. Detta har dock visat sig kräva en ny form av organisation och finansiering för att få ro i land. Projektet har dessutom bidraget till pre-scale programmet Northbound Scaleups som är ett internationellt samarbete med inkubatorbolag i Finland och Estland. Totalt 15 bolag, fem från varje land, ingår i programmet som pågår cirka åtta månader med syfte att förbereda bolagen för att kunna skala upp verksamheten. Den första programomgången avslutas i november. Totalt ska tre omgångar av programmet genomföras.

Slutsats från följeforskaren

Följeforskaren Carl-Arvid Dahlöf från WSP konstaterar att de viktigaste nyttorna med Sprint X-projektet varit att Movexum blivit en attraktivare inkubator med ett tydligare erbjudande mot startups och att vi internt strukturerat och formaliserat ett erbjudande som inte vilar på individuella resurser. Att arbeta i par med en projektledare och en sponsor var en framgångsfaktor. Det har möjliggjort en snabb implementering av de arbetssätt och metoder man utvecklat i projektet in i den egna organisationen.

– Arbetsformen är dock resurskrävande. Utmaningen framåt är att det behövs genomförandekapacitet för att driva och upprätthålla den nya nivån på erbjudandet, både finansiellt och personellt, avslutar menar Carl-Arvid.

Arbetet fortsätter i Sprint X 2.0
Sedan i september 2023 drivs Sprint X 2.0, ett nytt 3-årigt projekt som finansieras av samma aktörer och drivs med samma projektorganisation som första projektet. Ett nytt delprojekt har tillkommit som handlar om att bygga effektiva team.

– Det är en fantastisk möjlighet att få driva utveckling på det här sättet. Projektledarna, sponsorerna och alla övriga inblandade i Sprint X har gjort ett fantastiskt arbete som är värdefullt både för oss på Movexum och för våra bolag. Nu lägger vi in nästa växel och fortsätter att utveckla både vår inkubator och vårt sätt att samarbeta med våra bolag i Sprint X 2.0. Det känns väldigt inspirerande, säger Ulrika Malmqvist, VD på Movexum.

Fler nyheter

Designduo satsar på hemmakontor

Nu välkomnar vi till inkubatorn ännu ett bolag vars idé inledningsvis var ett examensarbete. Designduon Evelina Turesson och Andreas Berggren ska tillsammans med Movexum affärsutveckla sitt koncept för hemmakontor; Sand & Björk.

Läs mer »

Är du vår nya affärscoach?

Vi erbjuder ett roligt och utmanande jobb på en arbetsplats där vi jobbar framåtlutat men också reflekterade. Självklart driver och brinner vi för frågor som mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

Läs mer »

Anmälan till nyhetsbrev

Den här webbplatsen använder sig av cookies.